သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KNU/KNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း (5) KNU/KNLA လႄႈ သွင်ၽၢႆႇသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်မႃႉ တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈထိုင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလူႇတေႃး ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KNU/KNLA ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတူၵ်းသုမ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇ KNU/KNLA တႄႉ လွတ်ႈၽေးလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးလေးတႄး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၶေးပူႇ ၸႄႈဝဵင်းလူႇတေႃး ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပၢႆႈပႅပ်ႉ ယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း၊ ၾူၼ်ၵေႃႈသမ်ႉတူၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယမ်းၾူၼ် ဢမ်ႇယူႇလီသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႉတေႉယဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KNU/KNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈတုၵ်းသုမ်း ၼမ်ႁႅင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ၊ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း