သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း လႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈတပ်ႉၼႂ်းဝဵင်း လႄႈ တီႈႁိမ်းၼွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း ဢိူင်ႇၸွႆးၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၸပ်း ၵူဝ်ႇတွင်ႇၵူၼ်းမိူင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း လႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 20:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉဢမတ(တပ်ႉၶိူင်ႈလူင်) – 352 ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 60 MM ယိုဝ်းၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း လၢႆလၢႆလုၵ်ႈလႄႈ ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်သေ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၸပ်း ၵူဝ်ႇတွင်ႇ ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း လႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ယွၼ်ႉသင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉ  တီႈၸွႆးၵုင်းၼႆႉ သိုၵ်းတႆး ၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတေႃႉတႄႉၺႃး တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃႁွႆးၸဵပ်း တီႈႁူင်းယႃသေ ပွၵ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉဢေႃႈ ၊ လႆႈငိၼ်းထႅင်ႈဝႃႈ မီးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလင် ဢၼ်ၸပ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇပႆႇတၼ်း လႆႈၵႂႃႇတူၺ်း − ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း လႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 October 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၵျေႃႇဢေး ဢႃႇယု 45 ပီႊသေ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၵျေႃႇဢေး ၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄး RCSS/SSA ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူႉလီသေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် လႄႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉယိုဝ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ − ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉႁၼ်ၽၢႆလႂ်ၽိတ်း ၽၢႆႇလႂ်ထုၵ်ႇသေ လူဝ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တုၵ်းယွၼ်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမီး လႄႈ ယႃႇပေၵူဝ်ႁႄသင် ၊ လွင်ႈၵူဝ်ႁႄၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေၽုၵ်ႇၽင်ဝႆႉ ၼႂ်းတူဝ်ၼႂ်းၸႂ်လႃးလႃးသေ ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ်ၵတ်ႉငၢၼ်တႃႇသေႇလႄႈ− လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် လႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃး (2ဢွင်ႈတီႈ) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ၵႂႃႇယိုဝ်းၸွႆႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမယ (တပ်ႉၶိူင်ႈလူင်) – 352 လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း ၼၼ်ႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 1 ၵျွၵ်းမႄး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း