သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႆႇထၢတ်ႇပႆႇဝၢႆး တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း

ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၸလိူဝ်ႈၸလႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း (57) ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉပၵ်းဝႆႉယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ႇထိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွင်းမႄးသေ ၼွၼ်းဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:27 မူင်း သမ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ သေႃႇပၢဝ်ႇ (ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ) တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တေမီးၵူၼ်းမႃးၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႆလႄႈ ၽိူဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင် ပူႇၵၢင်ႉသေႃႇပၢဝ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်း လုင်းၼၼ်ႇတႃႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵႂႃႇတီႈတၢင်းၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50-60 လုၵ်ႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်  60 mm ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၵျွင်းလူင်တွင်ႇထိၵ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးသိုင်ႇ လုင်းၼၼ်ႇတႃႇ ဢႃႇယု 65 ပီႊ လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးပႃးထႅင်ႈႁိူၼ်း လုင်းသူၺ်ႇ ဢႃႇယု 60 ပီႊ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် 60 mm တူၵ်းသႂ်ႇၽၢႆႇၸၢၼ်းၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ သမ်ႉၶိုၼ်းတဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်း 200,000 ပျႃး ထႅင်ႈတင်းလူတ်ႉၵႃးသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉလဵၵ်းမုင်း (ႁဵၵ်ႇ) တီႈဝၢၼ်ႈ ပုင်ႇဝူဝ်းယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းတဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈၵွၵ်းပႅတ်ႈလဵၵ်းမုင်း (ႁဵၵ်ႇ) ၸွမ်းသိုင်ႇ လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမုင်းလဵၵ်း မႂ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈမႃးၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈၼႆလႄႈ ဝၢႆးသေၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 60 mm တူၵ်းၽၢႆႇၸၢၼ်းၵျွင်းယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းဢဝ်ငိုၼ်း 200,000 ပျႃး ယုၵ်ႈၵၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၽေး လႄႈ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 November 2020 လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း