သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလွႆတွၼ်း တဵၵ်းၶၢၼ်းမႆႉပူၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼိူဝ်လွႆတွၼ်း ဢထမ်ႇမတဵၵ်းယွၼ်းမႆႉပူၵ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်မႆႉသူင်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတပ်ႉ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလွႆတွၼ်း တဵၵ်းၶၢၼ်းမႆႉပူၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ” မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 March 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး တီႈလွႆတွၼ်း တဵၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၵႂႃႇထူပ်းၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းယွၼ်းမႆႉပူၵ်ႇတႃႇ 1 ႁဵင်ပွတ်း  ၊ မႆႉၼႆႉ ၶဝ်တေဢဝ်ႁဵတ်းတပ်ႉ လႄႈ တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၶဝ်ၶႃႈ ၊  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မႆႉပူၵ်ႇမႆႉမွင် ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ မႆႉၵေႃႈႁႃယၢပ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ယၢပ်ႇၸႂ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေလႆႈၵႂႃႇႁႃတႅပ်း ႁႃမႅၵ်ႇပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ ၊ မၢႆတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ  ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တေမီးလၢႆတပ်ႉၵွင်ဝႆႉ” ၼႆလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်တႄႉ မႆႉပူၵ်ႇ ၼိုင်ႈလႅမ်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း သီႇႁဵင်ပၢႆ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ႁႃႈႁဵင်ပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလွႆတွၼ်း တဵၵ်းၶၢၼ်းမႆႉပူၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 October 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 366 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈလုၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလွမ်ႉပၼ်ႁူဝ်ႉ (ႁူဝ်ႉမႆႉၼၢမ်) 2 ထၢပ်ႈ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04 November 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တွၼ်ႈ 3 ၵၼ် 3 မၢႆ 9 “လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း” (ၸ) ၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ” တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈဢထမ်ႇမ ယွၼ်းဢဝ်လၢႆ ငိုၼ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၊ ႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းလႃးပၼ်ႁဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉပၢႆတိၼ်ပၢႆမိုဝ်း တင်းမိူတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ (ရ) တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉ လႄႈ ဢထမ်ႇမ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ” ၼႆႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း