သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလွႆတွၼ်း ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈလွႆတွၼ်း ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် သေ မၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 294 လႄႈ ၶမယ 575 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 3 ၵေႃႉသေ မၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလွႆတွၼ်း ပေႃႉထုပ်ႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းၵႃႇတီႉၵ ဢႃႇယု 58 ပီႊ၊ ၸၢႆးၼူၺ်ႇ ဢႃႇယု 30 ပီႊ လႄႈ ၸၢႆးၼေႇမိင်ႇတ ဢႃႇယု 30 ပီႊ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆးသေ ႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းတိၼ်လွႆတွၼ်းလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ လုင်းၵႃႇတီႉၵ၊ ၸၢႆးၼူၺ်ႇ လႄႈ ၸၢႆးၼေႇမိင်ႇတ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ် ၸွမ်းတူဝ် ဢိၵ်ႇ ၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ် ပေႃးမၢၼ်ႉပေႃးလွၵ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) တွၼ်ႈ 1 ၵၼ် 3 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ႁုၵ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈမႂ်ႈ၊ ဢထမ်ႇမ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင် မိပ်ႇငႅၼ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈ ဢထမ်ႇမ ယွၼ်းဢဝ်၊ သိမ်းဢဝ်၊ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 294 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ တႃႈသၢင်း−မိူင်းပၼ်ႇလႄႈ တပ်ႉၶမယ 575 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးလေႃး မိူင်းပၼ်ႇသေ ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 294 ႁႅင်းသိုၵ်း 30 ၵေႃႉ လူင်းလွႆတွၼ်းၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်သေ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ တဵၵ်းတဵင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးထူဝ်ႈလူင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈႁမ်းငၢႆး ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး သေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် တီႈၼိူဝ်လွႆတွၼ်းထႅင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း