သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႈတႃႈပႆတၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တေၶဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်မၢၵ်ႇလၢင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇ
“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး”

တင်ႇတႄႇၼႂ်းၵၢင်လိူၼ် August 2020 ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း  တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁႄႉ ၵႃး ၊ ထူဝ်ႈ ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵိုတ်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇမႃး လႄႈ သွၵ်ႈ/ၽၢၼ်ႉတူၺ်းပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်မၢၵ်ႇလၢင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ −  ၵႃး (လႅင်းၵႃး) ၊ ထူဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးထိုင်တီႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း တႄႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉၵိုတ်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ် သွၵ်ႈ/ၽၢၼ်ႉတူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ငိုၼ်းတႄႉၶဝ်ဢမ်ႇယွၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးၵႆႉႁႄႉၵိုတ်းၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးတူၺ်းၵူၼ်း လႅပ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်တႄႉ ၶဝ်ႁႄႉၵိုတ်းသေၸႅတ်ႈထၢမ်ယူႇ ၊ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉၶႃႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉၸႅတ်ႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးယူႇ ၊ လွင်ႈၸႅတ်ႈႁႄႉၵိုတ်းၵႃး ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း လႄႈ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈၸမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶႂ်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉယူႇ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 တပ်ႉၵွင် ပဵၼ် ၶမယ 515 လႄႈ ၶလယ 64 သေ ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၊ တပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၼႆႉၵေႃႈ ႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢၼ်း မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵူၼ်းပႂ်ႉတပ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း