သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႃႈၵ NSCN-K လႄႈ ပိုတ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း 17/1

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 March 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸုမ်း ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႃႈၵ NSCN-K မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းၶမ်းတီး သေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 26 March 2019 ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢဝ် တၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႇၵ လူၺ်ႈ 17/1 ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 March 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း 17/1 ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႃႇၵ လုင်းဢၢၼ်ႇၵၢၼ်ႉ ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႃႇၵ ဢူးၵျေႃႇဝၼ်းသဵင်ႇ ၊ ဢူးဢၢၼ်းမၢႆႇ ၊ ဢူးသေႃႇထိၼ်ႇ လႄႈ ဢူးဢွင်ႇသႆး ႁူမ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၶမ်းတီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၼႃႇၵ NSCN-K ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 March 2019 ယူႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁႂ်ႈ ၽၢႆႇၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႃႇၵ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  တီႈဝဵင်းၶမ်းတီး ၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 52 တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တၢၼ်းၼၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ သေ ဢၼ်လႆႈႁွင်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၼႃႇၵ NSCN-K ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး ၊ ဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်းၶဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းၼႃႇၵ NSCN-K ၼႆႉ ႁူမ်ႈႁွမ်း သိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်း ဢႃႇတၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်း ၵတႄး သေ  တေႃႇသူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းၸိူဝ်းၶဝ်သေ ပိုတ်ႇဢဝ် တၢင်းၽိတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၸုမ်းၼႃႇၵ ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူပ်ႈယွမ်းၵွႆၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈၵႂႃႇတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈပႃး ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 January 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၼႃႇၵ NSCN-K ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼၢင်းယုၼ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း သေ သိမ်းပႅတ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ၼႃႇၵ လူၺ်ႈသဵင်ၵွင်ႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယ (India) ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မႃးတႃႇသေႇဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈၸုမ်း ၼႃႇၵ NSCN-K ပၵ်းတပ်ႉ / ပၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တိုၵ်းတေႃး ၸုမ်းၼႃႇၵ NSCN-K  ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉတပ်ႉသိုၵ်း ဢိၼ်ႇတီႉယ ၶဝ်ႈလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ သေ တိုၵ်းတေႃး ၸုမ်းၼႃႇၵ NSCN-K ၶဝ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 November 2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:15 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တပ်ႉၶလယ 15 ဢၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမူဝ်းငိၼ်း ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (မပၶ) ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး (ဝဵင်းၸေႊၼႃး) မိူင်းၶၢင် တီႉၺွပ်းဢဝ် ဢူးဢွင်ႇသူၺ်ႇဢူး ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ABSDF ၊ မွင်ႇဢူး လႄႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇၵဵင်း (ႁွင်ႉ) တၢၼ်းထၢႆႇဢွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ABSDF ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်း လုင်းဢွင်ႇသၢၼ်းဢူး ဝၢၼ်ႈ(ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ) ဝဵင်းမူဝ်းငိၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူဝ်းငိၼ်း မိူင်းၶၢင် သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢဝ် တၢင်းၽိတ်း 17/1 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – RFA လႄႈ Irrawaddy

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း