သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း လုင်းႁဵင် လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းႁဵင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢဵၵ်ႇ

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၵွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢဵၵ်ႇ ဢိူင်ႇၽၢႆၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းႁဵင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢဵၵ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း လုင်းႁဵင် လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းႁဵင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢဵၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:50 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တီႈၵွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းႁဵင် ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းႁဵင် ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုင်းႁဵင် လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းႁဵင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢဵၵ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းသင်သေ တီႉၺွပ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းႁဵင် တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း တင်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တူဝ်လုင်းႁဵင်တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ တီႉၺွပ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 14 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (တတၶ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢဵၵ်ႇ ဢိူင်ႇၽၢႆၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း