သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၽွင်းမီးၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ လုၵ်းသၢႆး ဢိူင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်းသေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸွမ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၽွင်းမီးၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း

ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 December 2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:15 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ-332 ႁႅင်းသိုၵ်း 7 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇထွတ်ႇ ၶႅပ်းတိၼ်သင်သေ ၵႂႃႇဝႅတ်ႉတီႉၺွပ်းဢဝ် သိုၵ်းႁၢၼ် ၸၢႆးၵေႃႉဝီႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးၸႃႇလိၵ်ႉတႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ (1) ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ (2) လွင်ႈတေမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဝၢင်းၵျွင်း ၊ (3) လွင်ႈယူႇသၢင်ၵိၼ်သဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၸၢႆးၸႃႇလိၵ်ႉတႃႉ တႄႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်ဝၢၼ်ႈ တင်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈ တီႈၼႂ်းမိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈယၢမ်း 16:30 မူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတီႈလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢိူင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်  သေ ၵႂႃႇႁၼ်ၺႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၾူင်း ၸၢႆးတိလေႃးၵ ဢၼ်ထႆႇၵိုၵ်း ၶူဝ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ လႆႈတီႉၺွပ်းပႃးမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ် ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင် တီႈၼႂ်းတိူင်ႉသိုၵ်းၶူဝ်လမ်သေ ဝၢႆးမႃး လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸၢႆးၵေႃႉဝီႉ တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ဢၼ်မီး တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် သိုၵ်းႁၢၼ် ၸၢႆးၵေႃႉဝီႉ လႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸၢႆးတိလေႃးၵ ပေႃးတေပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 January 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 15 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး  ပလူဝ်ႇပွၵ်ႉ 1 လမ်း ၊ ၵႃးၽူဝ်းဝီး 1 လမ်း ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ / ထၢမ်ႁႃ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးပွႆး လႄႈ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ပႃးႁိူၼ်း သြႃႇမၼု ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူၼ်း ၼၢင်းၼုၶမ်း ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်သင်ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဝၼ်းထီႉ 04 January ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 30 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈ ၼမ်ႉႁူး သေ ပႆတၢင်းၵႂႃႇထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  19 December 2019 သေ ပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသိမ်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၼႆႉ သင်ႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ႁွင်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်းၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိုၼ်ႇႁႅင်းၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ ယူႇသေတႃႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လမ်းၸွပ်ႇသွၵ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်လီလီ ၼႆယဝ်ႉ။  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ-332 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းပၼ်ႇ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း-ၸၵၶ မၢႆ-17 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်-ယလၶ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း