သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၶူဝ်လမ် 1,353 ဢေႇၵ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (66) ၶူဝ်လမ် တဵၵ်းတဵင်သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ယင်းပၢႆဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး (47) ၵေႃႉပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇပီႊ 2004-2005  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (66) လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၶၢႆႉၵႂႃႇပၵ်းတပ်ႉတီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်သေ လွမ်ႉႁူဝ်ႉသိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လိၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆသိမ်းဢဝ်ပႃး တီႈလိၼ်သူၼ် ၼွၵ်ႈႁူဝ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်မီးၸွမ်းၽင်ႇတၢင်းၵႃး ၶူဝ်လမ်-ၵဵင်းတွင်း ပွၵ်ႉ (3) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈလိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်သိမ်းဢဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင် ပဵၼ်လိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်းဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 May 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတဵၵ်းတဵင်လိုပ်ႈႁေႃႈၸဝ်ႈသူၼ် ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ် ႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈလိၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၶလယ (66) (ၵေႃႉၵဝ်ႇ) ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ဢၼ်တပ်ႉလႆႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉဝႆႉ လႄႈ ပၢင်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၸုၼ်ႉဢၢပ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉမႂ်ႇမိူဝ်ႇလဵဝ်သမ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉပိူင်မၼ်း၊ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းတီႈလိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈလိၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 40 ပီႊပၢႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ် August 2019 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁွင်ႉၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် သီႇပွၵ်ႈသီႇၵမ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႂ်းတီႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်တီႈလိၼ် ပူႇမွၼ်ၼၢႆးယႃ ႁဵတ်းၵိၼ်မႃးၸဵမ်လႂ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်သေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 477 သေ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး (47) ၵေႃႉ တီႈလုမ်းတြႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶဝ်ႈမႃးႁူဝ်ႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်သေတႃႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လီလီ သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉတေလႆႈတေႃႇသူႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်မီး (70) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်တေႃႇသူႈလိူင်ႈဢမူႉသမ်ႉ မီး (64) ၵေႃႉ၊ သၢႆမၢႆဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးသမ်ႉ (47) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (66) သိမ်းဢဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (70) ၵေႃႉ၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈတီႈလိၼ်သမ်ႉ မီး 1,353 ဢေႇၵပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်း တီႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၼႆႉၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် လႄႈ ဢဝ်သဵမ်၊ မွၼ်ႉထႆ သေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းထႆ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်သိမ်းဢဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း