သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႈ တပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးတိုၵ်းမႂ်ႇ တၢင်းၸဵင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း