သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႈမိူင်းတႆး သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိုၼ်းႁူႉ လွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ လၢႆးၵဵပ်းသိမ်းယႃႈယႃ ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇယႃႈယႃ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီး ၼၼ်ႉပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈသမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႃးဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇသမ်းၼႆႉ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဢိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လုင်းႁဵင် ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢထမ်ႇမၺွပ်းသမ်းပၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၼႆ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေႁၼ်လီၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Covishield ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈပဵၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Covishield ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇတႄႉ လၢႆးၵဵပ်းသိမ်းယႃႈယႃ တေလႆႈဝႆႉၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ မီးႁႅင်းၵတ်း 2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉထိုင် 8 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Covishield ၼႆႉ ၵူၼ်းဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵူၺ်း ၸၢင်ႈတေသမ်းလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ မႄႈမၼ်း (မႄႈပႃးတွင်ႉ)၊ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်လဵၵ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ်ႉၵိၼ်ၼူမ်း ၊ ၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19 ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် CDM သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇ ႁူင်းယႃ  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပိုၼ်ၽႄႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Internet တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 March 2021 ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 250 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း