သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ မေႃသွၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိပ်ႇငႅၼ်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ မေႃသွၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႂ်ႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ပႅတ်ႉလႅၼ် လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၶၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိပ်ႇငႅၼ်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပႂ်ႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈဝႃႈသဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ပိုၼ်ၽႄႈ တၢင်ႇၼိူဝ် Social Media လႄႈ မေႃသွၼ် ဢၼ်လႆႈပႂ်ႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၽူင်းပၼ်ၶၢဝ်ႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈမေႃသွၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈမေႃသွၼ်ၶဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 8 February 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းႁႃၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉယူႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လၢမ်းႁူႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021”

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ၊ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 February 2021 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021”

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း    

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း