သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွင်းႁွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း သေ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:20 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွင်းႁွင်း ဢွၼ်တၢင်းသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယိုဝ်းတိူဝ်ႉၸပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:19 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 60 MM တင်းၼမ် ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွင်းႁွင်း သေ ၽၢႆႇ RCSS/SSA ဢမ်ႇပႆႇတွပ်ႇ ယိုဝ်းၶိုၼ်းသင်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA သင်သေ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်းထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇမႃးလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းၸူးၽႂ်/ၸုမ်းလႂ်ၼႆသေ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ  ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇပဵၼ်ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တွၼ်ႈ 3 ၵၼ် 3 မၢႆ 8 ႁူဝ်ၶေႃႈ “သုၼ်လႆႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင်လုၵ်ႈတပ်ႉ” (ၶ) “သင်ဝႃႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉသေၵႂႃႇမႃးလႆႈ” ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽိတ်းၵႂႃႇၶေႃႈၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃမူၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သေ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 17 မိူင်းပၼ်ႇ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း