သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းယၢင်း 75 ပီႊ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 90 ပီႊ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09   November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းယၢင်း တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ ဢႃႇယု 67 ပီႊၼၼ်ႉ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 75 ပီႊလႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းယၢင်း ဢူးတၢၼ်းၼႅင်ႇ ဢႃႇယု 60 ပၢႆ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 90 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းသွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်လႄႈ ၽွင်းလူင် မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 February 2021 ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေ ထုၵ်ႇဢဝ်တင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတြႃး ဢမူႉၶတီးမတ်ႉတႃ 55 လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ (5) ဢၼ် တီႈလုမ်းတြႃးမိူင်းယၢင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လုမ်းတြႃးမိူင်းယၢင်းတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၼိုင်ႈဢမူႉၶတီးလႂ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 15 ပီႊ ႁူမ်ႈပႃးတၢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 75 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးလူၺ်ႈ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ် မိူဝ်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶႃႁၵ်း၊ ဢဝ်ငိုၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတႃႇမိူင်းယၢင်း ၵႂႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် တၢင်ႇဢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉသမ်ႉ တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ ထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်းၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီႊ လူၺ်ႈဢမူႉၶတီး တၢင်းၽိတ်းသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ(ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း) မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) ဝႆႉထႅင်ႈလႄႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 77 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် ဢူးတၢၼ်းၼႅင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် မိူင်းယၢင်း ပဵၼ်ပႃး ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 55 လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ (6) ဢၼ် ၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်း ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 90 ပီႊ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ 2 ပီႊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ဢူးတၢၼ်းၼႅင်ႇၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 92 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းယၢင်း 75 ပီႊ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 90 ပီႊ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တင်းသွင်ၵေႃႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ်တင်းသွင်ၵေႃႉ ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇသေ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ၶွၵ်ႈၶင်ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ၊ ဢူးတဵင်းၼႅင်ႇၵေႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇလီလႆႈမႆႈၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃးပွၵ်ႈၼႆႉသေ တၢင်းသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ်သင်၊ တၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႃးၵဵဝ်ႇၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ တင်ႈၸႂ်ၼႄးတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇလႄႈ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢူးၺီႇပု လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းမၵူၺ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (ၶ) သေ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (2) ပီႊမိူၼ်ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး တင်းသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈတေႃႇသူႈဢမူႉၶတီး လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႉၺွပ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပႃးၸဵမ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈလုမ်းတြႃး မၢႆမီႈဢၼ်မီးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသုင်သုတ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း