သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၶွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမူတ်းသဵင်ႈ ထႅင်ႈ 3 ဝၼ်း

ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) ၵုမ်ၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႄးၶပၢတ်ႇ ဢိူင်ႇပူဝ်ႇၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice of Shan-Ni ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 222 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ ႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၵတႃႇ ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၵၼ်သေ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင်  (SNA) ယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2−3 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း − ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ်တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၶွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမူတ်းသဵင်ႈ ထႅင်ႈ 3 ဝၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယု လွင်ႈ တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 (လိူၼ်သဵင်ႈ) သေ မိူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်သဵင်ႈ လူဝ်ႇထႅင်ႈ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17−18 April 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 222 ၽႄႁဵတ်းလၢႆငႃးသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉၸုမ်း 753 တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶျွင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ ၽွင်းပိၼ်ႇ၊ မိူင်းမွၵ်ႇ (ဗန်းမောက်)၊ ၶမ်းတီး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်း 753 တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) တင်းၼမ်။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႅင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်တင်းၼမ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႅင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႅင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် Shanni National Army – SNA (ရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော်) ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − SNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း