သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ ထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ

ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် 120 mm  တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:38 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် (ဢမတ) တပ်ႉဢွင်ႇမျေႇ-2 မၢႆတပ်ႉ 358 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၵ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် 120  mm ပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) ၵဵင်းတုင် RCSS/SSA ပိုၼ်ႉတီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းသူၼ်ဢႃးၵျိဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ  (ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေး) 1 လုၵ်ႈ၊ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်ဢွင်ႈတီႈတူၵ်းမၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လွတ်ႈၽေးၵၼ်လီၵူႈၵေႃႉယူႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 18 April 2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:45 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် တပ်ႉဢွင်ႇမျေႇ-2 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းသူၼ် ၼၢင်းၼႃးသႃး ပွၵ်ႉ (4) ဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ (ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေး) ပိုၼ်ႉတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တူၵ်ႇထၢမ်ထိုင် ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင်သေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉပၢႆသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 120 mm ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS North ဝႆႉဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယွမ်းပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇ ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉလႆႈၼႆၸိုင် ယူႇတီႈ RCSS/SSA တိုၼ်းတေမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းယဝ်ႉၼႆႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ် လီလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် (ဢမတ) 358 ၼႆႉ ငဝ်တပ်ႉပၵ်းတီႈ (တူင်ႈတႃႈ) ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ မႃးပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ တပ်ႉဢွင်ႇမျေႇ-2 ၵွင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉ ၶမယ 314 (ၵဵင်းတုင်) တပ်ႉၵွင်းပၼ်ႇတုလ (လွႆပၼ်ႇတုလ) ၼႆႉ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း 7.5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း