သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး KNU/KNLA လႄႈ RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး KNU/KNLA လႄႈ RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင်ၵၢင်ဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 4 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတထူင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် တပ်ႉၸုမ်း 1 KNU/KNLA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ၊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:15 မူင်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း KNU/KNLA တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းသေ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 5 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ လႄႈ ၽၢႆႇ KNU/KNLA လႆႈထွႆႇပၼ်တပ်ႉတီႈၼိုင်ႈသေ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး KNU/KNLA လႄႈ RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 16:00−17:16 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၸၵၶ−2 မိူင်းၼွင် ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢတ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်ဢေ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လႄႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်သေ ထွႆႇဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ KNU/KNLA သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း သေ ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ KNU လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ (Dr.sasa) ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (CRPH) မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး KNU/KNLA လႄႈ RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တင်းၽၢႆႇ RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 March 2021 RCSS လႄႈ CRPH ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း Online တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်။

ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်သိုၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း