သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢထမ်ႇမယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေဢမ်ႇပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်
ႁၢင်ႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်တီႈၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈၼႆႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 1 June 2021 ထိုင် 30 June 2021 ၼႆႉသေ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း AAPP ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ထိုင် 31 May 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် မီး 840 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶမ်ၶွၵ်ႈသမ်ႉ မီး 4,424 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ တပ်ႉႁူမ်ႈလူမ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်းၽိတ်းသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတင်းၼမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ၸုမ်းလႂ် ႁတ်းႁပ်ႉပၢၵ်ႇလႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 Feburary 2021 ၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ  RCSS တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ သိုပ်ႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇ တႃႇပဵၼ်မႃး မိူင်းၾဵတ်ႇတရႄႇ လႄႈ တႃႇလႆႈမႃးၶိုၼ်း တီႈမူဝ်ႇၶရေႇသီႇတဵမ်ႈထူၼ်ႈ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈပဵၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ သင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ လႆႈပၢႆႈလွင်ႈတီႉၺွပ်းၼႆၸိုင် ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸုမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၵမ်းလဵဝ်သေ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း