သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉတၢင်းယဝ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈမိူင်းပေႃႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉတၢင်း ႁိမ်းၽၢႆၼမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇမွင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ယွၼ်ႉဝႃႈ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ တီႈမိူင်းပေႃႈ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇတၼ်းႁိုင်သင်ၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီံ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃႈ လႄႈ မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉတၢင်း ႁိမ်းၽၢႆၼမ်ႉ (ၼမ်ႉပေႃႈ) ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 1 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉတၢင်းယဝ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈမိူင်းပေႃႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆႉ တႅၵ်ႈမိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸမ် 07:00 မူင်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶႃႈ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆဝၢၼ်ႈဝႆႉ ၊ မၢၵ်ႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ၽူႈၶဵၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းႁွႆးတိၼ်ၶဝ် ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်သွင်ၸုမ်း တိုၵ်ႉၸင်ႇႁႃပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14−15 September 2020 ၼႆႉၵူၺ်း ၊ ဢီႈသင်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၶႃႈ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉတၢင်းယဝ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈမိူင်းပေႃႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14−15 September 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ လႄႈ ပဵၼ်ပႃးၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပေႃႈၼႆႉ တပ်ႉမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ (မိူင်းပေႃႈ) ပၵ်းသဝ်း ဢမ်ႇပေႃးယၢၼ်ၵႆၵၼ်သေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢူးၵဵင်ႇမၢႆႇ (ဉီးကိန်မိုင်) ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ (မိူင်းပေႃႈ) ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း