သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈလွမ်ႉပၼ်ႁူဝ်ႉတပ်ႉ 2 ထၢပ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 45 ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၵျေႃႉ ဢိူင်ႇၵႃႇလၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊသေ  ပေႃႉထုပ်ႉၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈလွမ်ႉပၼ်ႁူဝ်ႉ 2 ထၢပ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 October 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼရိတ ဢႃႇယု 37 ပီႊ (ဝႃႇတေႃႇၸဝ်ႈ 17 ဝႃႇ) ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း ဝတ်ႉလွႆၵျေႃႉ ဝၢၼ်ႈလွႆၵျေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးတၢင်းၽိတ်းဝႃႈ လၵ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႃႈ ၸွမ်းၵွင်းလင် ၸွမ်းၶႅၼ် ၸွမ်းမိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 29 October 2019 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢဝ် ၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼရိတ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈလွမ်ႉပၼ်ႁူဝ်ႉ 2 ထၢပ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုၼ်း သိူဝ်ထိူၼ်ႇ ထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 October 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 366 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ တဵၵ်းတဵင်လုၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလွမ်ႉပၼ်ႁူဝ်ႉ (ႁူဝ်ႉမႆႉၼၢမ်) 2 ထၢပ်ႈ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04 November 2019 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈလွမ်ႉပၼ်ႁူဝ်ႉ 2 ထၢပ်ႈ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – သိူဝ်ထိူၼ်ႇ”

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈ တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉၼၢမ် 2 ထၢပ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ်တႄႉတႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်/ႁႆႈၽႂ်မၼ်းယူႇ ၊ တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉၼႆႉ မႆႉမၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇႁႃထႅင်ႈတင်းၼမ် ၊ တပ်ႉမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလွမ်ႉပၼ် 1 ပီႊလႂ် 2 ပွၵ်ႈ (သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉယူႇလၢႆ) ၊ ယိူဝ်ႈၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈပၼ် ၊ ပေႃးလူဝ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းတီႇသမ်ႉ ၵႂႃႇၺွပ်းၶျေႃး လူတ်ႉ၊ၵႃး၊ထူဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းသင်ၵေႃႈလႆႈပၼ် ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵေႃႈလႆႈပၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈလၵ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႈလိူင်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းပၼ်သင် ၊ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵႂႃႇတူၺ်းထိုင် လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်ၵႃႈႁိုဝ် ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈတႄႉ မုင်ႈမွင်းသူးတွင်း ႁႂ်ႈမီးၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ ၸွႆႈပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုၼ်း သိူဝ်ထိူၼ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 45 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပိဝ်ႇႁႃႇမၼ်ႈၸႄႇ (ၸပၶ) ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း