သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢႆႈၸူး KNU

ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးတင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵိုၵ်းတူဝ်သေ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ်ႉၵႂႃႇၸူး တပ်ႉၸုမ်း 3 တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသေႃႇထိ မိူင်းယၢင်း။

တၢင်းၽၢႆႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉတီႈ တပ်ႉတၢၼ်ႇသဵင်ႉၼၼ်ႉ ပႃးတၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 2 လဝ်းသေ ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူး တပ်ႉၸုမ်း 3 KNU/KNLA လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၶလႄႇလုၺ်ႇထူႇ လႆႈတွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူးၶႃ 2 ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၶႃသွင်ၵေႃႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၸူး တပ်ႉၸုမ်း 3 ၼၼ်ႉ ဢဝ်ပႃးမႃးၵွင်ႈ သႅၼ်း MA1 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ MA2 ၼိုင်ႈလဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 237 လုၵ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ တၢၼ်ႇသဵင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 350 ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢႆႈၸူး KNU

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း KNU/KNLA တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း