သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႆႈ 12 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈ

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115ၼီႈ) ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝူင်ႈယဝ်ႉသေ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၽေးၶဵၼ်လူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉလၢႆးၵျၢမ်း ၽျႅၵ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈဝၢႆ(ထဝႄႇ) ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ လႆႈၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (National Unity Government) ဢၼ်ၸုမ်း CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵႂႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 April 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽႃႇၵၢၼ်ႉ၊ ၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႉသႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ယိပ်းပႃးၸွမ်ပိဝ်ႇသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇၵူႈလၢႆးတၢင်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းဢၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 April 2021 ၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းတူင်ႉတိုၼ်ႇဢၼ်ဢွၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈ တႃႈၵုင်ႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေး၊ မဵၵ်ႉထိလႃႇ၊ မၵူၺ်း၊ မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ၊ မူင်ႇယႂႃႇ၊ မိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၵတႃႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပွင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႂ်ႇ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽျႅၵ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၵၼီႇ လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း AAPP လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ လႄႈ လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီး 737 ၵေႃႉ သေ ယင်းပႆႇၸႂ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တႅတ်ႈတေႃး တေၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈသေ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ႁူမ်ႈပႃး မေႃယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 3,200 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း