သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP လႄႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ

သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် SSPP ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ တၢင်းပၢင်သၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း ဝ  UWSA ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆလႄႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် သီႇႁႃႉရႃႇၸႃႇ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ တပ်ႉ SSPP တပ်ႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တၢင်းပၢင်သၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း UWSA ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း 4 ၵေႃႉသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ 1 ၵေႃႉ ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင်လႂ် လႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပလွင်ႈ  Shwe Phee Myay News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၶလိပ်းဝီးတီးဢူဝ်း လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ လုင်းၵုၺ်ႇထူၺ်း (ၸၢဝ်းပလွင်ႈ) တီႈဝၢၼ်ႈယၢင်းလွႆ ဢိူင်ႇယၢင်းလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မၢၵ်ႇမိူဝ်ၼိူဝ် social media မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 May 2023 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 23 May 2023 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၼွင်ၸၢမ်ၽူး လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈဢဝ်ၾူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ လုင်းၵၢင်ႉၽႂ်မၼ်းသေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 24 May 2023 သမ်ႉ ယူႇတီႈလုင်းၵၢင်ႉ လႆႈဢဝ်ၾူၼ်းၵႂႃႇပၼ်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၼႆယူႇ၊ လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢမ်လပ်ႉ ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ပွတ်းလၢႆးၶႃႈ မိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ပူင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းထုၵ်ႇႁႅမ်ပႅတ်ႈၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း