သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လႄႈ ၶဝ်ႈယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၶဝ်ႈယႃႉသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈလွႆယၢင်းမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်တင်းၼမ်၊ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 June 2021 လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၸွမ်းၶၢင်ႈသဵင်ႈတၢင်းလူင် ငူၺ်ႇတွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သေ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ  သမ်ႉပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ လၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႃႇ ၸွမ်းၽၵ်းတူလၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 May 2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်တင်းၼမ်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်း 100,000  လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 19 March – 11 June 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ တီႈမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆႇၶုၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး 1 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်သမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆႇၵေႃႇ 17 ၵေႃႉ၊ ပေႃႇလၶႄး 1 ၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႇသူဝ်ႇ 28 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 50 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – CJ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း