သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) မိူင်းယၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 July 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမရ (409) တပ်ႉၽႄ (3) ႁူမ်ႈတင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF (1014) လႄႈ တပ်ႉၸုမ်း (1) KNU/KNLA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵုင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၶဵင်ႇၽြႃး ဢိၵ်ႇတင်း လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမရ (402) ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼတီႇၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈပေႃးပေႃးထ လႄႈ ဝၢၼ်ႈဝႃႇမီႇၼူဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၼႃႈတီႈတပ်ႉၸုမ်း (5) KNU/KNA ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ  လႄႈ တပ်ႉၸုမ်း (1) KNU/KNLA သေ လၵ်ႉဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ တႃႇ 39 လင်ႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 11,460,000 (သိပ်းဢဵတ်းလၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇ) ပျႃး၊ ၵႆႇ 19 တူဝ်၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 11 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ပူင်း၊ သိူဝ်ၶူဝ်း 70 ၽိုၼ်၊ မေႃႈၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႇၽၵ်း 14 လုၵ်ႈ၊ ဢူႇ 1 ဢၼ်၊ ဝႂ်တိူမ်းငိုၼ်း 1 ဢၼ်၊ သိမ်းၾူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢတ်ႉၾူၼ်း 3 ဢၼ်၊ ၽႃႈမႆ 12 ၽိုၼ်၊ ၸၢၵ်ႈၶႂၢၵ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် သွင်းပွၵ်ႉ 3 လုၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈထိင်းၾႆး 1 ဢၼ်၊ သႅင်လႅတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် သူဝ်ႇလႃႇ 3 ၶႅပ်း၊ ၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈ၊ သၢတ်ႇ 5 ၽိုၼ်၊ ပဵတ်း 1 တူဝ်၊ ပႅတ်ႇထရီႇ 1 လုၵ်ႈ၊ ပႄႉ 7 တူဝ်၊ ၵွၵ်းငိုၼ်း 1 လုၵ်ႈ၊ ၽႃႉ 4 မၢၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Thoolei News
Photo – Thoolei News

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း