သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လင်ၼိုင်ႈThantlang Baptist Church (TBC) ဢိၵ်ႇတင်း လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၵူၼ်းၶႄၾႆးလႄႈ ၾႆးတိုၵ်ႉသိုပ်ႇလုၵ်ႉ လၢမ်းမႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:50 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးလႄႈ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းပၢႆ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း CDF ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတင်းၼမ်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ယေးငိုၼ်း CB Bank ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 10 လင် လႄႈ ၵၢတ်ႇလူင်တီႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းၵၢင်လိူၼ် September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 10 လင်ပၢႆ သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း မုၼ်ၸဝ်ႈၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇၶႄၾႆးၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်းဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ဝဵင်း  လႃႈလီႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇၶဝ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – Thantland CDF

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း