သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်း ပဵၼ် 5-6 ပွၵ်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ  ၶဝ်ယိုဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၸိူဝ်းလွႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ လႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆးသေ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးႁႅင်းၼႃႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၽိူဝ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၵွင်းဝဵင်း လႄႈ လွႆလၢဝ် ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၽိူဝ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉလီလီ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း TNLA 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 5 January 2022 သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၶဝ်သွင်ၸုမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ သိုၵ်း TNLA 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉသေ ယင်းမီးလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းၼႆယူႇ။

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း၊ ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပေႃးလီ လႆႈၶိုၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 2-3 January 2022 ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵမ်ႉၼမ်ၼမ် ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းမႃးပိုတ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆႇၵၢတ်ႇၵေႃႈ ဢေႇမၢင်၊ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်း ၵၢတ်ႇပေႃးၵိုၼ်းယဝ်ႉ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်းပၢႆၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေမီးၵူၼ်းၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊ ပေႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 13:00 မူင်းသမ်ႉ ၵူၼ်းပေႃးႁၢင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း