သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ လႄႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇပႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉမၢႆတပ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵတႅတ်ႉၵျီး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵေႃႉဢိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလွင်းလူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈထႃႇဝႄႇ တိူင်းတၼိၼ်းၼႃရီႇ သေ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း 23:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 15 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယႃႉၵဝ်း/ယႃႉလႅဝ် သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ 5 လင် တီႈဝၢၼ်ႈၵတႅတ်ႉၵျီး သေ   ဢဝ်လၢႆပႃးငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း ဢူးတွင်းဝိၼ်း + တေႃႇဝိၼ်းဢေး (ႁွင်ႉ) မိၸူင်း သေ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းပေႈပိၵ်ႈ ၶႃၽူဝ်မေးဝႆႉလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်၊ တီႈပုမ်၊ တီႈဢႅဝ်၊ တီႈမၢၵ်ႇတႃသေ သွင်ၽူဝ်မေး လႆႈတၢႆထင်တီႈ ၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႉဢိၼ်းသေ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ဢူးသၢၼ်းဝိၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်မိူၼ်ၵၼ်။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 16 June 2022 ထိုင် 27 June 2022 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 11 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွင်းလူင်ႇ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်တၢႆ 7 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉသေမၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီး 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း သင် လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်တၢႆၼင်ႇမိူၵ်ႈမိူၵ်ႈလိူင်းလိူင်း လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်ၵေႃႈမီးမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း