သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၸုမ်း PDF တၢႆ 9 ၵေႃႉ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝၢႆႇတိၼ်ႇ ဝဵင်းၶမွၵ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉတွင်း တိူင်းတၼၢဝ်းသီ လႄႈ ၽၢႆႇ PDF တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 March 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 05:00 မူင်းထိုင် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ PDF လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢႆႇတိၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႄတၢင်းသေ ၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇႁဵတ်း 3 ၸုမ်း လႄႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃး၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁႅင်းၵူၼ်းတင်းႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်လႄႈ ၽၢႆႇ PDF လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းၼမ်ဝႆႉ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းလႆႈ၊ ငဝ်းလၢႆးၸွမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝၢႆႇတိၼ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁၼ်လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိုၼ်ၽႄႈဝႃႇတပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇတၢင်း Telegram ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ တူဝ်တၢႆ ၸုမ်း PDF 9 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း