သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် (မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းလူင်) ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ယိုဝ်း TNLA”

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 08 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်း  13:18  မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပၢႆႇသေ  ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈၸုမ်း 1 ဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းၵၢင်ပၢင်ႇ ႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ သိုၵ်း TNLA ယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ပေႃးတူၺ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် 2 ၸုမ်းဝႆႉ ၸုမ်း 1 တေယူႇတီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ သေ ယိုဝ်းသိုၵ်းလွႆ ၊ ထႅင်ႈၸုမ်း 1 သမ်ႉ ယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၊ သင်သိုၵ်းလွႆ ဢဝ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဝၢႆႇမႃးတင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉတႄႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတေၸၢင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်း တၢင်ႇၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း မိူၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉ သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵူၺ်း ၊ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တေႁိုင်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ−ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ၼင်ႇၵၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ် August 2020 ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း