သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ

ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢူးၵႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် 3 ၵေႃႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 June 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 36 ပီႊ ပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈဢူးၵႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ယတေႉတွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ တဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ သေဢမ်ႇၵႃး ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆပႃး ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းမၼ်းၼၢင်း ဝႃႈၼႆ။

သၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ် ဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ်တီႈတူဝ် ၽူႈယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း DNA သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးၸွမ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ တဵၵ်းတဵင်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢမူႉၶတီး လွင်ႈၼၢင်းယိင်း တီႈဝၢၼ်ႈဢူးၵႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၽၢႆႇထတ်းသိၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉၼိုင်ႈတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ၊ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 2 သမ်ႉ ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း တႄႉတႄႉယူႇၼႆလႄႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၼႆႉသေ ၸင်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် 3 ၵေႃႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ဝၢၼ်ႈဢူးၵႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယိင်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼႆႉၵေႃႈ လႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမူႉၶတီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2020 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈလဵဝ် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် 3 ၵေႃႉ တဵၵ်းတဵင်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း