သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈလၢၼ်ႇ/သုမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO

လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် Kachin Independence Organisation – KIO ႁဵတ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း Loije မိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈသုမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် March 2020 ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် KIO လႄႈ မေႃယႃ (ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈလၢၼ်ႇ (ၶျွင်းတတႃးၵဵၵ်ႉ) ၸႄႈဝဵင်း Loije ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 June 2020 ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယႃႉလၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ၵွႆပႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် (Kachin News Group) ဝႃႈ − တီႈလၢၼ်ႇ (ၶျွင်းတတႃးၵဵၵ်ႉ) ၼၼ်ႉ KIO ၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇ ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 09:00 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ KIO ယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်−1 တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလၢၼ်ႇ KIO ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈထွႆသိုၵ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ   − ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႈၽိုၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၽေး COVID-19  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီ လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်း PSLF/TNLA , ULA/AA , KIO/KIA , SSPP/SSA , MNTJP/MNDAA , NDAA-ESS , UWSP/UWSA (7) ၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ပဵၼ်ဝႆႉလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Federal Political Negotiation Consultative Committee – FPNCC ဢၼ်ၸုမ်း ဝ UWSP/UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း