သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ဢၼ် RCSS ႁဵတ်းဝႆႉတႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ႁဵတ်းသုမ်ႉဝႆႉ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် လႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ဢၼ် RCSS ႁဵတ်းဝႆႉတႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ”

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 June 2020 ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ႁႅင်းသိုၵ်း ၸမ် 40 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင်ႇတီႈ ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ) ၶူဝ်လမ် ၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၶၢႆးတွင်ႇၵီး ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈလၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ဢၼ် RCSS ႁဵတ်းဝႆႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် လႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇလွႆဝွတ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ဢၼ် RCSS ႁဵတ်းဝႆႉတႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ”

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ယႃႉလၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ RCSS ယဝ်ႉသေ ဢဝ်မႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းယုမ်း ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇပႆႇၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေမီးပၼ်ႁႃလွင်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ လုင်းႁဵင် လွႆဝွတ်း ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ဢၼ် RCSS ႁဵတ်းဝႆႉတႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ယဝ်ႉ”

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ် မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 တီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ပိုတ်းၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 May 2020 လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇ/သုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ႁဵတ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵမမွင်း လႄႈ ၽႃႇပုၼ်ႇ (ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ−5 KNU/KNLA) သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၸွမ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS လႄႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇသေ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းယၼ်ႇမၼ်ႈ (ၸပၶ) လၢင်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း