သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလူႉၶူဝ်းၶွင် ဢိၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တွႆႇမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႇၼႆသေ ႁိူၼ်းယေး လႄႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ယႃႉလူႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈတဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႆႇတွႆႈမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် 20:00 မူင်းၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်ႉဢဝ်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉလူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉယူႇသၢမ်ပွၵ်ႈ၊ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း  ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ပေႃႉၵွႆမၢၼ်ႇလူတ်ႉၵႃး လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် တႆႈၾႆးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ် ပိုတ်းသႂ်ႇ ၽွင်းၸမ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုတ်ႇမၢၵ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇလႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈပွၵ်ႈသွင်၊ ပွၵ်ႈသွင်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပၼ်ႇႁွပ်ႈၵႂႃႇမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး လႄႈ မီးထႅဝ်ၵႃး ၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းသေ ၶဝ်ႈထႅင်ႈၵမ်းထီႉသၢမ်ၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈတႄႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းတင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်သေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႈ မွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 15 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ လႄႈ လုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်ႇ ဢွင်ႇတီႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈထူပ်းၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇထူပ်းတီႈၼၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် တွႆႇမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 December 2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ယူႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢၼ်းပိၼ်ႇသေ လွင်ႈတွႆႇမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းပဵၼ်မႃး ထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် 20:00 မူင်း ဢွၼ်ၼႃႈတေထိုင်ၶၢဝ်းတွႆႇမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူႈလွၵ်းလၢႆးတၢင်းသေ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း လႄႈ ပၼ်ႇႁွပ်ႈဝဵင်းဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈၵႂႃႇမႃးဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း