သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇသေ ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပႃးတွင်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉသေ လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃးတွင်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 422 ဢၼ်ၵႂႃႇ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸေးတၢၼ်း ဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃးတွင်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။  

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈၸေးတၢၼ်း ဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လႆႈပႃးတွင်ႉ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 422 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ထေးဢွင်ႇ ၸၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ် ဝႃႈၼႆ၊ ယွၼ်ႉထေးဢွင်ႇ မိူဝ်းဢထမ်ႇမတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆၼွၼ်းၸွမ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးတွင်ႉသေ ထေးဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈလူႉသုမ်း 1 လိူၼ် 150,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ငိုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်တႃႇၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇသိုပ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႇတူးလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼၢင်းယိင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းတပ်ႉၵွင်မၼ်း လူလၢႆၼႆႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႇတူးလူင်သမ်ႉ ပိၼ်ႇလၢႆႈမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ထေးဢွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃးတွင်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမိူဝ်းၸွမ်းယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 422 ဢၼ်မႃးပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင်ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း မၢႆ-7 (ၸၵၶ-7) ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။   

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆၼွၼ်းၸွမ်း ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃးတွင်ႉၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႉတူၺ်းတီႈ ႁူင်းယႃၵႄးၶုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပႃးတွင်ႉလႆႈ 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း