သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸွမ်ႁၢၼ် သူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေသိုပ်ႇတိုဝ်းၵမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင် တမ်းဝၢင်းဝႆႉ 6 ၶေႃႈ လႄႈ တေလႆႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ် ၊ တေဢမ်ႇလႆႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 June 2019 မီးပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ သေ ၸွမ်ႁၢၼ် သူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈ မီးတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၊ လွင်ႈၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလႃးလႃး သေ တေသိုပ်ႇတိုဝ်းၵမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ မူႇပိူင်ဢၼ်လႆႈတမ်း ဝၢင်းဝႆႉ 6 ၶေႃႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 01-30 May 2019 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႃႈတီႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်းၼမ် 12 ပွၵ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 3 ပွၵ်ႈ ၊ ပၢင်တိုၵ်း 1 ပၢင် ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ RCSS/SSA ယဝ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သူဝ်းၼၢႆႇဢူး သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈ ၸုမ်း SSPP/SSA , KIA , TNLA , MNDAA ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၊ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

မူႇပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 6 ၶေႃႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆႉ (1) တေလႆႈမီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ၊ (2) တေလႆႈႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆငမ်းယဵၼ် ၊ (3) တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမျႅတ်ႉၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၊ (4) တေဢမ်ႇလႆႈပၼ် လွင်ႈတုၵ်ႉၶ ၶၢၼ်ၸႂ် တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၊ (5) တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၊ (6) ယွမ်းႁပ်ႉပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် 3 ၶေႃႈသေယဝ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ယၢင်ႈပႆၸွမ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၸိုင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း