သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 18 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး မီးၵႂႃႇ 18 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းသေ ၽၢႆႇၵေႃႉသိုၵ်း  RCSS/SSA သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 18 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ  တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 February 2020 ထိုင် 01 March 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 520 ၊ ၶမယ 525 ၊ ၶမယ 574 ၊ ၶမယ 575 ၊ ၶလယ 246 ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၸမ် 500 ၊ (တပ်ႉဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပဵၼ် ၶလယ 22 ၊ ၶလယ 33 ၊ ၶလယ 136 ၊ ၶမယ 325 ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 500 ) ၶိုၼ်ႈလေႃႇပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈထုင်ႉ လွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 13 ပွၵ်ႈ ၊ တီႈလွႆၽႃပႅၼ် 2 ပွၵ်ႈ ၊ တီႈလွႆလႅမ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼၢင်းယေႃး 1 ပွၵ်ႈ ၊ တီႈၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵၢတ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇပူဝ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး 1 ပွၵ်ႈ ၊ တီႈလွႆႁူၼ်း ဝၢၼ်ႈလွႆတွင်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး 1 ပွၵ်ႈ ႁူမ်ႈပဵၼ် 18 ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 18 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

ဝၢႆးသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇ တီႈလွႆတွၼ်း လူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထၢင်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇပႆႇငိူင်ႉဝႄႈ ၼႆသေ  ဢဝ်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႇ/မၢၵ်ႇလူင် ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ် မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတီႈလွႆတွၼ်း (တပ်ႉပဝ်ႇ) ပွၵ်ႈ 1 ၊ တင်းၽၢႆႇ တပ်ႉပႆလိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈတီႈလွႆတွၼ်း (တပ်ႉပဝ်ႇ) ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 18 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိမ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾူင်း 5 လုၵ်ႈ ၊ ၶိူင်ႈၵူတ်ႇတဵၵ်းလီးမူတ်ႇ 1 ၶိူင်ႈ ၊ ၸၢၵ်ႈဝေႃး 2 ၶိူင်ႈ ၊ ၶူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၶူဝ်းလၢႆး) 2 ၸုမ်ႇ ၊ ၶူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၶူဝ်းတတ်း) 1 ၸုမ်ႇ ၊ ပၢႆႉၵွင်ႈ 3 ပၢႆႉ ၊ ထူင်ပႅၵ်ႉ 8 လုၵ်ႈ ၊ ၽႃႈဝႆ 5 ၽိုၼ် ၊ ထူင်ပိူဝ်ႉ 4 လုၵ်ႈ ၊ သၢတ်ႇၵေႃႇ 1 ၽိုၼ် မူဝ်းၵႃႇ 5 ၽိုၼ် ၊ ပုင်းၵေႃႇ 1 လုၵ်ႈ ၊ ပိူဝ်ႉၵူၺ်သၢၼ် 1 လုၵ်ႈ ၊ မေႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း 2 လုၵ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈ 1 ဝႂ် ၊ ၵွၵ်းသွႆး/ၵျႅင်ႉသွႆး 1 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇႁူဝ်သိုၵ်း 1 လုၵ်ႈ ၊ ၵွင်ႈ 10 လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇ RPG7 3 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇM79  3 လုၵ်ႈ ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 34 မႅၵ်ႉ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ MA 341 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း 2 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ M.14 (3) လုၵ်ႈ ၊ မေႃႇထႃႇ 60MM 1 လုၵ်ႈ ၊ မေႃႈႁၢင်းၵေႃး 1 လုၵ်ႈ ၊ သႅင်လႅတ်ႇ 1 ဢၼ် ၊ တဵင်ႇၼမ်ႉသိုၵ်း 2 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ M60 233 လုၵ်ႈ ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈမူၼ်း 2 မႅၵ်ႉ ၊ ပပ်ႉမၢႆတွင်း 1 ပပ်ႉ ၊ မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇၸၢၵ်ႈ 1 လုၵ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 18 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်း 10 ပၢႆ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ လႄႈ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႅတ်ႈၵႂႃႇ (ဢမ်ႇၶဝ်ႈၼိူဝ်ႉ) သမ်ႉမီး 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 12 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈ သၢႆၸႂ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႂႃႇယူႇဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၊ ၼႂ်းလိူၼ် February 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU  ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မိူၼ်ၵၼ်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း