သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းလုမ်း လႄႈ ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းပလွင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇသွတ်ႉ (Rocket) ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း လုမ်း လႄႈ ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းပလွင်ႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းလုမ်း လႄႈ ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းပလွင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:25 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈလွႆထၢင်သၢႆး ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် Rocket ပိုတ်းယိုဝ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတိူဝ်ႉ ၸပ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 9  ၊ တူၵ်းတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ တူၵ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ယူႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း လုမ်း TSYU ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 11 လႄႈ ႁူင်းလႅမ်း/ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းလွႆ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မၢႆးမဵဝ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း မၢႆးမဵဝ်းဢွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵပ်ႉၸွႆႈပလွင်ႈ သေ သင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးမီးၵူၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႆ ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၊ ၸုမ်းၵပ်ႉၸွႆႈပလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇ ဝၢႆးသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉတီႈလွႆထၢင်သၢႆး ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပွၵ်ႉ 11 ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆႇဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵူတ်ႇထတ်း လုမ်း လႄႈ ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းလွႆ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယူႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆလႄႈ တင်းၽၢႆႇ TNLA တႄႉ သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁွႆးမိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း