သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ်သေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) တီႈႁိမ်းလွႆမီႉသျၢႆး ၸႄႈဝဵင်းပႃးဢၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 June 2019 ၸွမ်းၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႆႈႁပ်ႉ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း 400 ပၢႆ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မိူင်း ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 17:00 မူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 150 ပၢႆ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ လႄႈ လႆႈၸုင်ၸၼ် ဢွၼ်ဢဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ပၢႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်ယူႇႁူမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ လွတ်ႈၽေး ၽႂ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇသင် ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ DKBA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် သေႃႇၵျေႃႇတႅတ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သေႃႇသၢၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈတပ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်း DKBA ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း DKBA ပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼႂ်းၸုမ်း သေ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်တင်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် July 2015 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 June 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 09:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းထႅင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း တိုၵ်းၸွႆႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢႆႉပၢႆဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 June 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵႃလႅင် ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ (ၵႃလႅင်ၵုင်းသႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – RFA , Irrawaddy
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း