သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

ဝၢႆးသေ သိုၵ်း AA , TNLA , MNDAA  ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းႁိုင်သင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်သၢႆး ဢိူင်ႇသႃလူႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သေ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸမ် ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်ၵၼ် ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈလူႉသုမ်းတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းလႂ် ၊ တင်းၽၢႆႇ သိုၵ်း TNLA တႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 05 May 2020 သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 1 ပွၵ်ႈ ၊  ဝၼ်းထီႉ 04 May 2020 ၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 1 ပွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် လႄႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းလႃးယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၵႃႈလူႉသုမ်း ဢၼ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ/ယႃႉၺႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း AA , TNLA , MNDAA လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 03 May 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 May 2020 လိူၼ်သဵင်ႈၼႆႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း