သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 February 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်ယႃႇမွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃးပျဵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၵႃးၸိူဝ်းၵႂႃႇ တၢင်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်းတင်းၼမ်။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ “မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:15 မူင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်ယႃႇမွင်ႇ လႄႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်း သွင်ၽၢႆႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပႃး ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇ တၢင်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈၶူဝ်လႆႈ လႄႈ လႆႈၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃးပျဵဝ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူၵ်းပႅပ်ႉ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ၽႂ်မၼ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း တူၵ်းသုမ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇသင် ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင် ၼႂ်းလိူၼ် February 2020 ၼႆႉသဵင်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်း မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း