သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵုမ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ်

ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႆႈလႄႇႁႃ လမ်းသွၵ်ႈတီႈၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶၢႆႇသုၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႂ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ဝႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉလႄႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၽွင်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း လႄႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈမိပ်ႇငႅၼ်းၶႃတူဝ်ၸႂ်သင်လႄႈ လႆႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်လီလီယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ၽၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈတေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ ပေႃးတေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇ − ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇၺွပ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၶိုၼ်း လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် May – June 2022 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်သေ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈမီး။

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်သတိဝႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ သင်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆၸိုင် ယႃႇပေဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းလႆႈတီႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း