သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း၊ ထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ယွၼ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း BCA ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း 6 KIA ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ် Kachin News Group ဝႃႈ − ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ် တပ်ႉမ 88 လႄႈ ၽၢႆႇ KIA ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 36 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း 6 ၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမွၵ်ႈ 6−7 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5−7 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ − ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် KIA မီးလွင်ႈဢဝ်ပႃးမၢၵ်ႇ (မၢၵ်ႇရီးမူတ်ႇ) သေ ႁၢင်ႈၵၢင်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းလႄႈ တိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢႆး ၼႆႉသေ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းလႂ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီံ 14−15 September 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ပွၵ်ႈၵႂႃႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃႈ လႄႈ မိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉတၢင်း ႁိမ်းၽၢႆၼမ်ႉ ၼမ်ႉပေႃႈ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 1 လုၵ်ႈ သေ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း KIA ၊  AA ၊ TNLA ၊ MNDAA လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ Bilateral Ceasefire Agreement (BCA) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 သဵင်ႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း လႄႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း