သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼူၺ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်း ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 14:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇ (ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉမိူင်းပေႃႈၼႆၵေႃႈဝႃႈ) သေ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် 3 ၵေႃႉ  တီႈဝၢၼ်ႈၼွင် (မၢၼ်ႈၼွင်) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင် 3 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈ ဢူးတူးၸျၢႆႇ ဢႃႇယု 46 ပီႊ၊ ၸေႃႇတူးၼွင်ႇ ဢႃႇယု 25 ပီႊ၊ မႃႇၶႃး ဢႃႇယု 20 ပီႊ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၺႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၾူင်းၸိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းဝႆႉ လႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 March 2021 ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵုတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 လႄႈ တပ်ႉမ 99 ၵႆႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ် တပ်ႉၵွင် 36 ၽၢႆႇတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်း 6 KIA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ − ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼူၺ်ႇသေ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၶရိယၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။

သိုၵ်းၶၢင် KIA, AA, TNLA, MNDAA ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇတေၸၢင်ႈလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ  Bilateral Ceasefire Agreement – BCA ၼႆယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ တင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း AA, TNLA, MNDAA ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်သေတႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း