သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၸၢဝ်းတႆးယူႇၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသီႇႁၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင်ႇသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တင်းၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၸၢဝ်းတႆးယူႇၼမ်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢဝ်မႃးတီႈ − BNI”

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ 320၊ ၶမယ 382 လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသီႇႁၵ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈသီႇႁၵ်ႉၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 500 ပၢႆသေ ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းတႆးယူႇသဝ်းဝႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇဢဝ်ၵွင်ႈလူင်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇယိုဝ်းၸွႆႈယူႇ၊ ၶမ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃးႁိူဝ်းမိၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၼႃႇမၢၵ်ႇလူင်တႄႉတူၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 5 လုၵ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈၵူၼ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈ “ၽႂ်ယႃႇပေယူႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဝႆးဝႆး ပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈလိူဝ်ၼႆႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၵေႃႈ တေမႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေး ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈသီႇႁၵ်ႉဢိတ်းဢိတ်းယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းၼႆၸိုင် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵေႃႈ တေမီးမႃးလိူဝ်ၼႆႉ − ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၸၢဝ်းတႆးယူႇၼမ်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢဝ်မႃးတီႈ – Irrawaddy”

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇသေ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸမ်ႁိမ်းႁွမ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇၵႂႃႇယူႇႁူမ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 April 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်း ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း