သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမႂ်ႇ မီးၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (58) ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈမတဵင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈလပၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႂ်ႇ (ဝိုင်းမော်) ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၶိူင်ႈလူင် ၶိူင်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်း လူႉသဵင်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမတဵင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတီႈႁိမ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလယ (58) တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 22:30 မူင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈလပၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၶွမ်ႇပၼီႇၼၼ်ႉသေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇဢႃးလီႇ ဢႃႇယု 30 ပီႊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတီႈႁိမ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလယ (58) ၼႆႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (58) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 July 2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်ပလႃႉမိၼ်းထိၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၵႂႃႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉယူႇတီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း