သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း AA, MNDAA, TNLA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈမိူင်းလႃး

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ယူႇၵႄႈၵၢင်ငူပ်ႉငိပၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ NSPNC ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းသိုၵ်း AA, MNDAA, TNLA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 NDAA မိူင်းလႃး။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA, သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA, သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈမိူင်းလႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယဝ်ႉလႄႈ မိတ်ႉသတႃႇ ၵေႃႇပၢဝ်ႇ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸႄႈမိူင်းယူႇၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းလႃးမိူၼ်ၵၼ်သေ တေၶဝ်ႈၸွႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 June 2023 လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တင်း လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇ NDAA မိူင်းလႃး တေႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22−23 March 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP, သိုၵ်းဝ UWSA, သိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် လႄႈ ၽွမ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း