သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သေ မီးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၸမ် ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်းၽၢႆႇ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ − မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:30 မူင်းထိုင် 06:45 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းသိုၵ်းၸူး TNLA သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 15 မိၼိတ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ် တပ်ႉၶလယ 223 ၊ ၸၵၶ − 21 ၊ ၽၢႆႇႁဝ်းသမ်ႉပဵၼ် တပ်ႉၸုမ်း 2 TNLA − ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း 1,300 ပၢႆ (8 ဝၢၼ်ႈပၢႆ) ၼႂ်းဢိူင်ႇၶျွင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လႆႈပၢႆႈသိုၵ်း TNLA သေ ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လႄႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွင်ႇပႃႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်း သိုၵ်း TNLA ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတီႇ လႄႈ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇၽႃၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဝၼ်းလဵဝ် 2 ဢွင်ႈတီႈ။

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA , MNDAA , TNLA ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼႆႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 December 2020 (ပီႊသဵင်ႈ) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ၶွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ လႄႈ ယင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ၵုမ်ႇၼႄးၵၼ်ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး မႂ်းၽိတ်း ၵဝ်ထုၵ်ႇ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ မႃးယူႇတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း