သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈယၢဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းသိုၵ်းၸူးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း ထူဝ်းသိုၵ်းၵႂႃႇၸူးတီႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈယၢဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ် သိုၵ်း TNLA မီးဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၼႂ်းလိူၼ် January 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီး 4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း AA, MNDAA, TNLA ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၽၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 01 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 28 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 01 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယူႇ၊ လွင်ႈသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ၸွင်ႇသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၶေႃႈထၢမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ယိုၼ်ႈမိုဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) မိူင်းၶၢင် ၼႆသေ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈ ၼႂ်းလိူၼ် January 2021 ၼႆႉယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ (ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း) ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼိူဝ် Online ဢမ်ႇယွမ်း 2-3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢိၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။  

ၼႂ်းလိူၼ် December 2020 လႄႈ ႁူဝ်လိူၼ် January 2021 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်း TNLA လႄႈ RCSS/SSA ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ႁပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇသေႇ လႄႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆးမၼ်း တႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း